Wat is sizze woe (gearchiveerd 23-4-2010)

 

Home  »   Columns  »   Wat is sizze woe (gearchiveerd 23-4-2010)

Geplaatst op 05/10/2016

Ype de VriesHawwe jo er ek sa’n probleem mei it stimmen op 9 juny foar in nij regear? Jo binne dan grif net de ienige yn ús lân. 25% fan ús ynwenners witte it krekt wat se stimme sille. Mar ik net. Fan út myn leauwen soe it CDA wêze moatte mar trije jier lyn is it dochs PvdA wurden. Ik haw links myn stim joen om de kombinaasje tusken CDA en PvdA mogelik te meitsjen. En dat is bart.

Ik tink dat mear minsken doe sa redenearren. Alhoewol it net brocht hat wat wy graach woenen. Want no foar de fjirde kear hat Balkenende dit rit net útsitten en der bin ik poerrazend oer. Wy hawwe in in finansjeel opsicht in wrâldwide krises oer ús hinne krigen en wy witte dat der noch hiel wat besuniche en snoeit wurde moat om alles wer yn  stringen te krijen en dan kinne de hearen op iens net mear troch ien doar en is it smiten mei modder oan  oarder van  dei.

Ik jou Balkenende dêrfan de skuld. Nei trije mislearingen hie hy fan dizze kombinaasje in súkses meitsje kinnen. Mar hy woe dat net. Earstens it Irak rapport. Oardel jier hat it duorre en by de presintaasje nimt hy der yn earste ynstânzje ôfstân fan. Dan de rúzje oer Uruzghan. Elke kear de PvdA yn de gerdinen jeije. Je koene der op wachtsje dat it mis rinne soe. Balkenende hat yntellekt, dat wol fansels, mar it is perfoarst gjin biner. Hy moat it boek oer de regearperioade van Piet de Jong mar es lêze: wat dy ta stân brocht hat, sonder derby de earste fioele te spyljen, lyk as in ienheid te meitsjen mei syn meiwurkers. De gemeenteriedsferkiezing hat wol dúdlik makke dat de minsken yn ús lân it oars wolle. Natuerlik hawwe beide partijen in protte stimmen en sitten ferlend en is de kâns no foarby dat dizze partijen tegearre wêr de macht yn  regear hawwe.

No binne der in ùnfoarstelber oantal stimmen nei de gemeentelike en lokale partijen gien, koartom, alles is no noch mooglik. Iksels haw op 3 maart D66 stimt, om twa reden. Dizze partij wol net mei PVV yn it regear en de kâns is grut dat D66 troch de groei in mearderheid yn it regear oanbringe kin. Wat sil 9 juni ús bringe? De kâns is grut dat er in kombinaasje komt fan PvdA-CDA-CU en D66 mei Cohen as premier. De SP sil ek wol groeie mei de nije listlûker en soe mei Gr. Links ek oanskowe kinne. De PVV kin gelyk bliuwe of tebekrinne. Almere kin derby in haadrol spylje. De tiid sil it leare. Mar spannend is it.

Turfstekker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *