Wat ik sizze woe (gearchiveerd 29-4-2010)

 

Home  »   Columns  »   Wat ik sizze woe (gearchiveerd 29-4-2010)

Geplaatst op 02/11/2016

Ype de VriesYn ús Fryske flagge stean sân pompeblêden. Dy stean foar de sân Fryske gewesten, dy’t ferspraat wiene fan de Wezer yn Dústlân bylâns de kust oant België ta… Dat wie al sa foar ús jiertelling. De Romeinske oerhearskers hawwe der in ein oanmakke. Doe ‘t yn 23 nei Chr. it Romeinske ryk oer wie, rûn de Fryske grins net fierder mear dan oant Dorestad (Wijk bij Duurstede). De stêd, wêr ‘t de Friezen hannel dienen mei it Romeinske soltate folk. No hawwe friezen altiten in útfleanend folkje west, dat is no sa en dat wie yn dy tiid ek al sa. Se hawwe bygelyks west yn Itaalje en Spanje. Blanke minsken mei blauwe eagen, dy ‘t der wenje moatte neikommelingen fan Friezen wêze.

Yn de trettjinde ieu hawwe ferskate Friezen, yn it âld Frysk,opskreaun wat foar in gruts folk de Friezen binne. Sa hat Freya, de goadin fan de Friezen it oanjoen. Alles is oersetten út it âld Frysk yn it Hollânsk en festlein yn it ‘Thet Oera Linde Bok’ troch C. v.d. Linden út Den Helder yn 1870. Nea hat in boek oer it Fryske Folk safolle minsken yn ‘e besnijing hân, as krekt dit boek. Yn de wetten fan Freya stiet û.a. artikel 5: Fjouwer thinga send to jvwe not jêven, mith nàma; loft, wêter, lànd and fjur. Men Wralda wil thèr allêne bisittar of wêsa. Thèvmbe rêd ik jo, jo skilun jo rjuchtfèrdiga manna kyasa, tham thju arbèd and tha früchda nêi rjuchta dèla, sâ that nâmman fry fon wârka ni fon wâra sy. Oerset yn it hjoeddeistige Frysk betsjut dit: Fjouwer dingen binne jo joen ta genot, mei namme; loft, wetter, lân en fjoer; mar Wralda wol dêrfan allinnich de besitter wêze. Derom ried ik jo oan; Jo sille rjochtfeardige malju kieze, dy de arbeid en de fruchten ferdiele, sa dat nimmen frij fan wurkjen noch fan ferwarren (ferdigenjen) is. Sa wurdt de Fries troch ferskate wetten foarhâlden hoe hij libje moast.

Troch Dr. J.G. Ottema is yn 1876 in ûndersyk dien nei de echtens fan it boek. Hy kaam ta de konklúzje dat de stikken út de trettjinde ieu echt binne, mar yn it selde jier skriuwt J. Bekkering Vinckers dat it net echt en in jier letter H. Kuipers dat Bekkering dat net bewize kin. Dernei binne der jierrenlang wol minsken west dy ‘t harren harren bûcht hawwe oer de ynhâld fan dit bysûndere boek. De lêste wie Goffe Jensma yn 2005. Hy seit: it Oera Linde Boek is in parody om oer te gnizen. It kin net echt wêze mar is skreaun troch Piet Paaltjes de dichter en dominee, dy ‘t yn dy tiid ek dominee west hat yn Den Helder. Mar bewize koe Jensma dat ek wer net. It sil wol in ivich in riedsel bliuwe.

Turfstekker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *