Wat ik sizze woe…(gearchiveerd 15-09-2010)

 

Home  »   Columns  »   Wat ik sizze woe…(gearchiveerd 15-09-2010)

Geplaatst op 05/10/2016

Ype de VriesEltsenien hat wol es heard fan it kamp ‘Feanhuzen”. It no in finzenis, mar it hat net altiten sa west. It hat in grutte skiednis. Nei de oerhearsking troch Napoaleon wie der yn ús lân bitter earmoede . Krekt as nei de wrâldoarloch ’40-45 wie it lân  leech rôve. Dêrtroch wiene der in  protte swabbers en swalkers en bidlers. It bettere folk wie dat in grouwel.

Kapitein v.d. Bosch, de lettere generaal v.d. Bosch fan de Stifting foar Tsjinstberens, wie faak oant jeien yn dizze omkriten en kaam op it idee in kamp yn te rjochtsjen, foar dizze minsken, foar de wer-opfieding ta bettere boargers. It wie moai ein fan de bewende wrâld en nimmen hie der lêst fan. It wie it útskot fan de maatskippij.

It wie 1820. Wiene je ienkear derhinne transporteart, dan kamen jo der net wer wei. In protte gemeenten makken der destiids graach gebrûk fan om minsken kwyt te wurden. In gesin bygelyks, wêrfan de heit wurkleas waard, koe mei moaie wurden, der hinne stjoerd wurde. By oankomst waard it gesin skieden en libben de bern de froulju en manlju yn aparte barakken. Ien yn ‘e wike seagen se elkoar ûnder tafersjoch fan de bewakers. It ienige eigens wat se hiene wie in kopke in pantsje en in  leppel. Tûzenen  minsken hawwe der yn dy tiid trochbrocht yn earmoede sûnder útsjoch op sosjale ferbettering.

Suzanne Jansen hat  der in boek oer skreaun: It pauperparadys. No is der ek in toanielstik: Utskot oer makke wat spiele wurdt troch teatergroep E Poi  yn Feanhuzen.. Tsien spilers  bringe jo op teatrale wize werom yn dy tiid. It is in yngripend relaas wat jo sjen moatte, sittend tusken de spilers. Sjoch op http://www.epol.org foar alle ynformaasje. It is de reis wurdich.

Turfstekker             

Sjoch ek op www.pluskrant.nl  2010-09-15

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *