Uit de historie van Smallingerland (gearchiveerd 18-09-2010)

 

Home  »   Historie  »   Uit de historie van Smallingerland (gearchiveerd 18-09-2010)

Geplaatst op 05/10/2016

Arme bewoners Friese heide

Gat in leemwal overdekt met stro en rijs woonplaats der armen, onthult rapport 1823. Acht Drachtster inwoners, behorende tot de deftige stand, trekken er op uit om de omstandigheden te bestuderen waaronder vele bedeelden in eigen woonplaats leven. De groep bestaat uit de heren  J.B. Bolleman, timmerman en houtkoper, L. Bosma, huisman, L. Dijkstra Rzn, beroep onbekend, D.H. van der Meer, heelmeester, J.E. van der Meulen, ondernemer, P.K. Pel, gemeenteontvanger, W.G. Veenstra, touwslager en M.F. Wieland, veenbaas. Het is nu moeilijk voor te stellen, maar volgens hen, zo schrijven  zij in een uitvoerig rapport, zijn zij van de leefomstandigheden der bedeelden niet op de hoogte. Nu dienen we ons wel te realiseren dat het Drachten van twee eeuwen geleden, wat oppervlakte betreft, veel groter is dan nu. Drachtster Compagnie en Houtigehage behoorden ook tot het Drachtster grondgebied. En juist op deze uithoeken van Drachten richt zich hun onderzoek, daartoe genoodzaakt door de burgerij die klagen dat zij de ondraaglijke lasten,  om het sterk groeiend aantal bedeelden te onderhouden, nauwelijks kunnen opbrengen. Nu de verveningen, begin negentiende eeuw, zijn afgelopen, de handel, landbouw en nijverheid  een kwijnend bestaan leiden, weten zij slechts met de grootste moeite de eindjes aan elkaar te knopen. In een officieel rapport uit 1823 staat: “Het getal der bedeelden is zo groot geworden dat de burgerij eerlang nog door deze ‘verschrikkelijke stroom medegesleept en verzwolgen’ dreigt te worden. Daarom krijgen deze achtenswaardige heren van hun autoriteiten de opdracht: zorg voor een reorganisatie van de burgerlijke armenzorg en zorg voor middelen om de kosten van de armenzorg tot dragelijke proporties terug te brengen. Daartoe moet allereerst de bron van de armoe en ellende worden opgezocht, aldus de heren. In hun rapportage aan de grietman lezen we het volgende: “Ofschoon wij ons het ondoelmatige van zulk eene leefwijze wel konden voorstellen, besloten wij nogtans, ter nader onderzoek, de noordoosthoek van Noorderdragten waar vele van die schamele verblijven aanwezig zijn, rond te gaan, gelijk wij dan ook uitgezondert twee onzer medeleden, hebben gedaan.”

Het rapport vervolgt: “Langs de Noorderdwarsvaart gingen wij de Volgeralaan oostwaarts op tot aan de Van Veen ontbloote nog woest liggende gronden, alwaar zich een grote menigte van Hutten door behoeftigen bewoond, zich aan ons oog opdeden, welke  allen het kenmerk droegen van neiging ter kolonisatie, echter zonder orde ingerigt, terwijl de bewoners te arm zijn hun doel te bereiken, ja zelfs om zich het nodige onderhoud te verschaffen.”

Het zal, zo rapporteren de heren, mogelijk moeten zijn, die gronden op billijke voorwaarden  over te nemen  en er een kolonie te stichten. Het is de tijd van de Kolonies van Weldadigheid, die in Noord-Oost Nederland aan zoveel paupers een bestaan lijken te verschaffen. Dat moet in Noord-Oost Drachten toch ook lukken. “Maar ach… als we van hogerhand geen steun krijgen, zal het hier niets worden”, laten de heren in hun rapport doorschemeren. De heren ontdekken tijdens hun tocht toestanden waarvan ze zich in hun gerieflijke  herenhuizen geen voorstelling hebben kunnen maken. Met name richting de ‘houtige hage’*, de latere dorpsnaam, blijken bovendien al die hutten, krotten en holen tot het territorium van het dorp Drachten te behoren. Dit heeft tot gevolg dat de burgerij van Drachten, ook deze ‘eigen’ armen heeft te onderhouden. Kijk en dat hebben de heren zich niet gerealiseerd. Daarom geven zij in hun rapport er de volgende draai aan: “Mensen hebben uit lage hebzucht, aan armen uit andere dorpen op ons grondgebied land verkocht of verpacht, om zo deze armen uit hun grietenij te weren. Dat betekent dus dat deze grietenijen hun armen naar dit niemandsland proberen af te schuiven, waardoor Drachten ze mag onderhouden.” En daarmee denken de heren een aanwijsbare oorzaak  te hebben gevonden van de ondraaglijke last die op de schouders van de Drachtster burger wordt gelegd. Dit op vele plaatsen toegepaste afschuifsysteem is grotendeels verantwoordelijk voor de vermeerdering der armoede in ons dorp. (hage , betekent uitgeveend, begroeid stuk grond.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *