Rituele slacht

 

Home  »   Historie  »   Rituele slacht

Geplaatst op 07/10/2016

Wie jongstleden Zondagmorgen (Oudejaarsdag) den Grindweg van het naburige Terband passeerde, kon en moest getuige zijn van een zeer onverkwikkelijk schouwspel. Bij een aldaar, door Israëlieten bewoond huis, werden op niet meer dan vijf à zes treden afstand van den publieken weg eenige schapen onder den blooten hemel geslacht. Wij kunnen van den Israeliëten voorzeker niet vergen, dat zij op Zondag geene bezigheden zullen verrigten, maar kunnen wel van hen eischen, dat zij aan andersdenkenden geen onnoodige ergernis behoeven te geven. Is het slagten van vee op zich zelf reeds een zaak, die onder beter toezicht behoorde te geschieden dan hier dikwijls plaats heeft; dubbel onaangenaam wordt men getroffen, wanneer zooals hier er een blijkbaar streven in kan worden gezien om aanstoot te geven.

Op den bewuste Zondagmorgen toch was er dienst in de Hervormde Kerk te Terband en daar tevens vele Katholieken en Afgescheidenen van Terband Zondagsmorgens hunne Bedehuizen te Heerenveen bezoeken, was bedoelde weg een wezenlijk kruispunt voor kerkgangers, buiten de wandelaars die om van een heerlijken wintermorgen te genieten, daartoe de schoongelegen Terbandsterweg hadden genomen. Het is steller dezes volstrekt niet te doen om langs dezen weg het Gemeentebestuur van Engwirden uit te noodigen, de nog niet vervallen Zondagswet toe te passen, maar hij hoopt dat de betrokken personen zelf het verkeerde hunner handelwijze zullen inzien. Mogt dit echter niet baten, dan zal hij genoodzaakt zijn, om in het begin der maanden, waarin de Israëlieten langs de huizen hunner Christelijke medeburgers, eene Collecte houden tot instandhouding hunner Eredienst, deze feiten nogmaals in herinnering te brengen.

Uw dw.

Bron: Nieuw Advertentieblad 13-01-1883

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *